Categories

TĐ: 344 -“Thử phương chân giáo thể , thanh tịnh tại âm văn”TĐ: 344 -“Thử phương chân giáo thể , thanh tịnh tại âm văn”
Danh sách phát
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK – tập, 188
Thời gian từ: 00h16:22:05 – 00h20:23:19
1/Pháp Âm Tịnh Độ {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 =
2/Tịnh Độ Pháp Âm {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 =

Nguồn Hoa Ngữ:

Dùng phương pháp gì để đoạn? Phương pháp tốt nhất là thân cận thiện tri thức, nghe kinh giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta suốt 49 năm, dụng ý chính là ở điểm này vậy. Trên Hội Lăng Nghiêm Bồ Tát Văn Thù lựa chọn căn tánh, nói rất rõ ràng: “thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn”. Chúng sanh ở thế giới Ta bà sáu căn là nhĩ căn nhạy bén nhất, cho nên nghe kinh dễ dàng nhiếp tâm nhất. Hiện tại khoa học kỹ thuật cao này rất tốt, chúng ta nên lợi dụng nó, có được điều này thuận tiện rất nhiều rồi. Cổ nhân khuyên dạy chúng ta “nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu”, quí vị đến đâu để tìm một vị thiện tri thức, mỗi ngày đều giảng kinh cho quí vị mười lần, đó là điều không thể, xưa nay trong ngoài nước đều không tìm thấy. Ngày nay dùng đĩa CD là được rồi. Tôi dùng một đĩa CD một ngày nghe mười lần. Vị thiện tri thức này liền giảng cho quí vị mười lần rồi. Mỗi ngày một đĩa CD, dung lượng của một đĩa CD là một tiếng đồng hồ. Quí vị nghe mười lần, mỗi ngày đổi một lần, ngày ngày nghe mười lần, phương pháp tu học này, chúng tôi nhẫm tính ba năm họ liền đắc tam muội. Nghe Kinh Vô Lượng Thọ là niệm Phật tam muội, nghe được bảy tám năm như vậy thì khai ngộ thôi. Quí vị đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc liền thành tựu rồi. Phàm phu một đời thành Phật, ngoài pháp môn này ra, thì phải đoạn phiền não, điều này khó, thực sự khó, không phải là khó giả. Đây là gì? Chúng ta nghe kinh niệm Phật làm cho phiền não bị chế ngự, không để cho phiền não có cơ hội khởi tác dụng. Tôi mỗi ngày nghe kinh mười tiếng đồng hồ, mười tiếng đồng hồ này sẽ không khởi phiền não. Sau khi nghe xong kinh, lại đi niệm Phật mười tiếng đồng hồ danh hiệu Phật, vậy cũng sẽ không khởi phiền não. Còn lại mấy tiếng đồng hồ quí vị nghỉ ngơi cho tốt, quí vị mệt rồi, biện pháp tốt! Phật Bồ Tát có trí tuệ làm thiết kế này cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần y giáo phụng hành chắc chắn hữu hiệu. Phàm phu trong tất cả các loại chủng tánh, là thấp nhất cũng là đáng thương nhất, nhưng có cơ duyên có thể thành Phật. Giáo dục

Nguồn: https://cuasatphilong.com

Xem thêm bài viết khác: https://cuasatphilong.com/chung-khoan/

Article Categories:
Chứng Khoán

Comments

  • Nam Mô A Di Đà Phật.

    Phước hữu Phạm May 24, 2020 8:35 am Reply
  • Nam Mô A Di Đà Phật

    Phuoc Pham May 24, 2020 8:35 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *