Categories

Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Điều 40. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác
1. Các khoản đầu tư vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài. Việc đầu tư có thể thực hiện dưới các hình thức:
a) Đầu tư dưới hình thức góp vốn vào đơn vị khác (do bên được đầu tư huy động vốn): Theo hình thức này, tài sản của bên góp vốn được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán của bên nhận vốn góp;

Nguồn: https://cuasatphilong.com

Xem thêm bài viết khác: https://cuasatphilong.com/chung-khoan/

Article Categories:
Chứng Khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *